Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 1:


Policies, begrepp och indikatorer

Med hjälp av programmets avnämare (s k "stake-holders") kommer projekt 1 att identifiera de viktigaste aspekter som bidrar till problemet med utsläpp av organiska ämnen från varor.

Dessa aspekter kan vara av teknisk, kemisk, ekologisk eller social art och kan exempelvis innefatta sådana som kommer att behandlas i övriga delprojekt; datatillgänglighet och datakvalitet, vad som driver politiska beslut och vad som stoppar dem, exponeringsvägar samt hur gränsvärden sätts och många fler.

För de aspekter som identifieras som viktigast, kommer indikatorer att tas fram, vilka skall göra det möjligt att kvantifiera och följa förändringar avseende hur dessa aspekter bidrar till problemet med utsläpp från varor samt att kunna följa effekten av olika åtgärdsstrategier.

Ansvarig: Sverker Molander, Chalmers

Senast ändrad: 2009-10-30