Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 4:


Kvantifiering av emissioner

Projekt 4 har som mål att generera fördjupad kunskap om de underliggande processer som ger upphov till utsläpp av organiska ämnen från olika material och varor, genom att sammanställa emissionsfaktorer samt ta fram nya faktorer för kombinationer av kemikalier/material och olika skeden i livscykeln.

För de ämnen/varor som valts ut i projekt 2, kommer detaljerade fallstudier att genomföras för att specifikt bestämma och undersöka de processer som leder till utsläpp.

En generell modell kommer att tas fram utifrån dessa fallstudier som skall kunna hantera utsläpp av alla tänkbara organiska ämnen från alla tänkbara olika material och varor. Modellen skall med hjälp av statistik samt kunskap om varuflöden i samhället kunna uppskatta de totala emissionerna av organiska ämnen från varor i respektive fas av livscykeln samt ge ett mått på hur dessa kan tänkas förändras över tid.

Ansvarig: Peter Haglund, UmU

Senast ändrad: 2009-10-30