Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |

Projekt 5:


Dimensionering av problemet

Inom projekt 5 kommer de emissioner från varor som tidigare kvantifierats att ställas i relation till andra utsläppskategorier och emissionsvägar.

Detta projekt kommer direkt att använda sig av utsläppsuppskattningarna från projekt 4. Den relativa betydelsen av utsläppen kommer att studeras i två olika rumsliga skalor, dels i stadsmiljö där man kan förvänta sig en mer intensiv användning av varor som leder till utsläpp, och dels på nationell nivå.

För de ämnen som identifierats i projekt 4 kommer substansflödesanalyser att utföras för att ge kunskap om inflöde till, ackumulerade mängder i, samt utflöden från teknosfären. Multimedia modeller kommer att användas för att bedöma påverkan på miljön av ämnen som släpps ut via varor i jämförelse med utsläpp från andra källor.

Ansvarig: Eva Brorström-Lundén

Senast ändrad: 2009-10-30